Az 50 tanórás intenzív történelem érettségi felkészítő február 5-én kezdődik. 

Tanóráink az érettségi feladatok alapján épülnek fel

Tanáraink az érettségi feladatokra építik fel az a történelem érettségi felkészítő órai munkát, ami azt jelenti, hogy a tanár vezetésével közösen megoldjátok az érettségi feladatokat, amire pedig nem jut idő azoknak is megkapjátok a megoldásait.

Segítünk az esszéírás és szóbeli tételek kidolgozásában

A történelem érettségi felkészítőn megtudod, hogy milyen kulcselemekre van szükség egy esszé megírásához vagy egy szóbeli tétel kidolgozásához. Meg fogod érteni, hogyan kell térben és időben elhelyezned a feladatot (pl. Szolón Athénban volt Kr.e. 594-ben arkhón).

Tudni fogod, hogyan kell használni a forrásokat

A történelem érettségi felkészítőn megtudod hogyan kell a forrásokból információt rögzíteni, és hogyan kell ezekből az információkból következtetést levonni. Valamint azt is tudni fogod, hogy a forráshasználatot, hogy kell a saját ismereteiddel (ezt hívják „eseményeket alakító tényezőknek”) kiegészítened. Így nemcsak érteni fogod azt, amit tudni kell az érettségire, hanem könnyedén alkalmazni is fogod.

Kidolgozott írásbeli és szóbeli témaköröket kapsz a történelem érettségi felkészítőn

Tanáraink nemcsak a történelem érettségi felkészítő órákon segítik a felkészülésedet, hanem olyan tananyagot kapsz tőlük, ami sokkal könnyebbé teszik a tanulásodat. Tananyagunk tartalmazza a kidolgozott írásbeli és szóbeli témaköröket, valamint az eredeti érettségi feladatokat és azok megoldásait.
történelem érettségi felkészítő tanfolyam

Történelem érettségi felkészítőnk során garantált a jó hangulat és a barátságos légkör

Ráadásul olyan érdekes és izgalmas történelem órákon fogsz részt venni, ahol a tanár számára élmény a tanítás, a csoporttársaid pedig komolyan veszik a felkészülést. Magabiztosan fogsz nekivágni az érettséginek és még új barátaid is lesznek :-). 

A végeredmény: középszinten 90-100 %, míg emelt szinten 80-90 %-ot fogsz elérni.
"Én emelt történelem érettségire lettem felkészítve, és mikor elkezdtem töriből a tudásom 0 volt legalábbis így éreztem, aztán alkalomról alkalomra okosabbbnak éreztem magam töriből amit meg is szerettem és végül sikerült egy 70%os emelt töri érettségit összehozni, miközbe az elején félő volt, hogy egyáltalán megbukok-e. Véleményem szerint a tanrend menete hibátlan rövid idő alatt iszonyat mennyiségű tananyagot löknek a fejünkbe és a tanítási módszer az számomra csodálatos és hihetetlen. Végül sikeresen bekerültem ELTE jogi karára."
K. Balázs
történelem érettségi felkészítő órák

Történelem érettségi felkészítőn tárgyalt témakörök

Ókor

Közép szint: A zsidó vallás fő jellemzői. Az athéni demokrácia működése a Kr. e. 5. században. Julius Caesar egyeduralmi kísérlete. A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai.

Emelt szint: Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői. A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész). Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején. A kereszténység államvallássá válása.

Középkor

Közép szint: Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és konfliktusok. A középkori város és a céhes ipar. A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra.

Emelt szint: A Frank Birodalom történetének főbb állomásai. A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői. A rendi állam kialakulása és működése Angliában és Franciaországban. Az Oszmán Birodalom kialakulása és főbb jellemzői. Művelődés és írásbeliség a középkorban.

Középkori magyar állam

Közép szint: A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás. Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége. A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején. A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején. Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája.

Emelt szint: A honfoglaló magyarság életmódja. Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején. Az Aranybulla. I. (Nagy) Lajos törvényei és az Anjou-kori társadalom. Zsigmond király külpolitikája.

Újkor

Közép szint: Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései. A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői. A szövetségi rendszerek kialakulása. Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar kezdetei.

Emelt szint: A napóleoni háborúk fordulópontjai. A nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi kongresszus nyomán. Az egységes Németország létrejötte és nagyhatalommá válása. Gyarmatok és gyarmattartók a 19. század közepétől az első világháborúig. Az ipari forradalmak társadalmi hatásai (demográfia, életmód, nők helyzete).

Magyar újkor

Közép szint: A reformkor fő kérdései. Széchenyi és Kossuth reformprogramja. A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények. A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei. A kiegyezéshez vezető út. A kiegyezés tartalma és értékelése. Gazdasági változások a dualizmus korában. A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, sajátosságai. Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a modernizációban. Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában.

Emelt szint: A nemzeti eszme a reformkorban. A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése. A polgári állam kiépülése Magyarországon (közigazgatás, közegészségügy, iskolahálózat). Budapest világvárossá fejlődése. Társadalmi és életmódbeli változások a dualizmus korában. Egyenlőség és emancipáció.

A világháborúk kora

Közép szint: Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első világháborút lezáró békerendszer. A náci Németország legfőbb jellemzői. A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban. A II. világháború előzményei, kitörése és jellemzői. A holokauszt.

Emelt szint: Életmód és mindennapok a 20. század első felében. A világgazdasági válság és a New Deal. A második világháború főbb hadi és diplomáciai eseményei.

Magyarország története 1914-1945

Közép szint: A trianoni békediktátum és következményei. Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései. A magyar külpolitika a két világháború között. politikai rendszer főbb jellemzői. Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések. Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években. Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés” Magyarországon. Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban. Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel. A holokauszt Magyarországon.

Emelt szint: Magyarország az első világháborúban. Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság. A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években. A klebelsbergi oktatás- és kultúrpolitika. Magyarország a náci birodalom árnyékában. A területi revízió lépései. Kállay Miklós miniszterelnöksége.

A jelenkor története

Közép szint: A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői. Az ENSZ létrejötte, működése. A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése; Németország újraegyesítése. Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése. A globális világgazdaság ellentmondásai.

Emelt szint: Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (berlini válság, Korea, Kuba, Vietnam). A gyarmati rendszer felbomlása Indiában. A Kínai Népköztársaság létrejötte. A közel-keleti helyzet összetevői, az izraeli állam. Az európai integráció főbb állomásai (bővülés és mélyülés). A tömegkultúra új jelenségei napjainkban.

Magyarország története 1945 után

Közép szint: Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a Rákosi-korban. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei; a megtorlás. A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok. A rendszerváltozás főbb eseményei. A piacgazdaságra való áttérés és következményei. A határon túli magyarság 1945-től.

Emelt szint: Magyarország szovjetizálása (1945-1949). A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései. A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki mozgalmak. A közjogi rendszer átalakítása (1990-2011). Demográfiai változások Magyarországon 1945-től.

Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek

Közép szint: A magyarországi romák története és helyzetének főbb jellemzői napjainkban. A szociális ellátórendszer fő elemei. Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása, az állampolgári jogok, kötelességek. A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány, köztársasági elnök, alkotmánybíróság, ombudsman, helyi önkormányzatok, az Alaptörvény). A választási rendszer fő elemei. A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, banki ügyletek). A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a munkaviszony megszűnése.

Emelt szint: Társadalmi rétegződés és társadalmi egyenlőtlenségek. Nemzetiségek Magyarországon. Az állam gazdasági szerepvállalása. A pénzpiac működése. A vállalkozási formák, a vállalkozás alapítása és működtetése.
történelem érettségi felkészítő foglalkozás

Történelem érettségi felkészítő
letölthető dokumentumok

Tematika
ÉRDEKEL
Ókor írásbeli témakörök
ÉRDEKEL
Ókor közép rövid feladatok
ÉRDEKEL
Ókor közép rövid feladatok megoldása
ÉRDEKEL
Ókor közép esszék
ÉRDEKEL
Ókor emelt rövid feladatok
ÉRDEKEL
Ókor emelt rövid feladatok megoldása
ÉRDEKEL
Ókor emelt esszék
ÉRDEKEL
Ókor emelt esszék kidolgozása
ÉRDEKEL
Egy emelt szóbeli témakör
ÉRDEKEL
Az első világháború prezentáció
ÉRDEKEL
A két vh. közti világgazdaság prezentáció
ÉRDEKEL
A Magister Universitasnál a legjobb kezekben leszel, ha történelem érettségi felkészítő tanfolyamot keresel. A történelem érettségi felkészítő foglalkozásaink segítenek felkészülni mind közép szintű, mind pedig az emelt szintű töri érettségi vizsgára. Budapesti történelem érettségi felkészítő, debreceni történelem érettségi felkészítő, szegedi történelem érettségi felkészítő tanfolyamaink várnak Rád! A rövid feladatok hatékony megoldásán át a megfelelő forráshasználatot igénylő esszé kidolgozásig, minden a praktikát megtanítanak oktatóink számotokra, természetesen ehhez a ti szorgalmatok és tudásotokra is szükség lesz. Az érettségin előfordulható témák mindegyike megjelenik a történelem érettségi felkészítő órákon, biztosítva azt, hogy Téged ne érjen meglepetés majd az érettségi vizsgán. A történelem érettségi felkészítő foglalkozások mellett a letölthető tananyagok is nagy segítséget nyújtanak majd számodra. Számunkra a minőségi oktatás is fontos, ezért a történelem érettségi felkészítő tanfolyamainkon oktató tanárok kiválasztására is nagy hangsúlyt fektetünk. Oktatóink a magas elvárások megugrása után tarthatnak órákat a történelem érettségi felkészítő tanfolyamainkon. Az írásbeli és a szóbeli vizsgákra is biztos alapot nyújt a Magister Universitas történelem érettségi felkészítője. Olvasd el diákjaink véleményét a történelem érettségifelkészítőről és szerezz információkat első kézből a történelem érettségi felkészítő tanfolyamot elvégző diákjainktól.
closephoneenvelopecomment-oquote-rightpencilexitcamera-videomaplocationselecthourglassmenuchevron-downquestion-circlecheckmark-circletext-align-center