Adatkezelési tájékoztató

A Magister Universitas Érettségi Előkészítő számára mindig is kiemelten fontos volt a nálunk tanulók és a szolgáltatásink iránt érdeklődők személyes adatainak védelme.

1./ A jelen tájékoztatót a Magister Universitas Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: „adatkezelő”) bocsátotta ki abból a célból, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) megfelelően az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az érintettek rendelkezésére bocsássa az adatkezeléssel kapcsolatos információkat.

2./ A Magister Universitas Kft. Érettségi Felkészítő adatkezelő számára mindig kiemelten fontos a nálunk regisztrált tanulók (érintettek) személyes adatainak védelme. Adatkezelőként kijelentjük, hogy az érettségi felkészítő képzéssel összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit betartjuk, az érintettek adatait bizalmasan kezeljük, azok védelméről gondoskodunk, megtesszük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk a megfelelő eljárási szabályokat.

3./ Adatkezelő a képzésre jelentkezőktől a következő adatokat kéri megadni:

ingyenes (online) minikurzus esetén név és e-mail cím;
(februártól) 50 órás felkészítő tanfolyam név, e-mail cím, lakcím és telefonszám
(októbertől) 100 órás felkészítő tanfolyam név, e-mail cím, lakcím és telefonszám

A képzésekre történő regisztráció feltétele, hogy a jelentkező a fenti adatokat megadja az adatkezelő részére és ezzel a jelentkező elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket. A képzésekre a jelentkezés kizárólag online történik, a tanfolyamok formája online, illetve tantermi-, a minikurzuson kizárólag online lehet részt venni. 

Az online kurzusokról felvétel készül, melyen a résztvevők neve látszódhat, a hangja rögzítésre kerülhet és a résztvevők arcképe is látszódhat, amennyiben a résztvevő ezeket az opciókat a zoom felületen bekapcsolja. Ebben az esetben a résztvevő hozzájárulása a jelentkezéssel és részvétellel, továbbá az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával megadott. A felvétel célja minikurzus esetén az, hogy a kurzus az érdeklődök által visszanézhető legyen. Az online felkészítő tanfolyamok esetén pedig az online csoport tagjai nézhetik vissza a kurzust.

Az adatkezelő az adatokat gépi feldolgozással kezeli, melynek helye az adatkezelő székhelye.

4./ Az adatkezelés célja kizárólag a képzésekre való jelentkezés, a képzésekről való tájékoztatás, kapcsolattartás, illetve a képzési dokumentumok (pl. névsor) létrehozása. 

Kizárólag olyan adatot kezelünk, amit a jelentkező előzetesen egy képzésre való jelentkezéskor megadott.

5./ Adatkezelő az érintettek személyes adatait külföldi harmadik országba-, nemzetközi szervezethez, illetve egyéb harmadik személynek sem továbbítja.

6./ Az adatkezelő adatkezelésének a jogalapja az érintett (jelentkező) hozzájárulása. A regisztráció során a jelentkező a regisztrációs felületen kifejezetten hozzájárul az adatainak az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

7./ Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő a jelentkezéssel érintett jogszabály szerint rögzített tanév végéig tárolja és kezeli az adatokat, azt követően az adatok 30 napon belül törlésre kerülnek.

8./ Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy hatásvizsgálatra, valamint adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kerül(t) sor. 

9./ Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. 

10./ Az érintett adatvédelmi ügyben a < magister@magister-universitas.hu > e-mail címen veheti fel a kapcsolatot az adatkezelővel, aki legkésőbb tizenöt (15) napon belül írásban, ingyenesen válaszol. 

Adatkezelési ügyben Barta Józsefné (ügyvezető) vagy az általa kijelölt személy jogosult eljárni.

11./ Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- a személyes adatok másolata,
- az adatkezelés céljai,
- a tárolás időtartama, annak szempontjai,
- az érintett jogai (módosítás, adathordozhatóság, kijavítás, törlés stb.)
- hatósághoz fordulás joga. 

12./ Az érintett tiltakozhat személyes adatának a kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt (15) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A vizsgálat idejére, de legfeljebb öt (5) napra az adatkezelő az adatkezelést felfüggeszti. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője a GDPR rendelkezései szerint meghatározottak alapján jár el. 

13./ Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az adatkezelő döntésének közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulhat. Személyes adatok kezelésével összefüggésben jogsértés esetén az adatkezelő elleni jogérvényesítési lehetőséget főszabály szerint az érintett lakhelye szerint illetékes járásbíróság előtt gyakorolhatja, valamint vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.). A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

14./ Érintett a jelentkezés és a regisztráció során elfogadja adatkezelő fentiek szerinti adatkezelését, egyúttal kijelenti, hogy adatkezelő Adatkezelési tájékoztatóját megértette. 

15./ Érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő a jelentkezés és a képzés teljesítése során a tudomására jutott adatokat a fentiekkel összhangban és mértékig kezelje, felhasználja.

closephoneenvelopemenuchevron-down