Történelem

Kezdés az október 5-ei héten!

Hogyan készítünk fel a történelem érettségire?

A 100 tanórás történelem érettségi előkészítő 25 alkalmat foglal magában. Egy alkalom 4 tanórából áll, a 2-2 tanóra között 15 perces szünetet tartunk. Tanáraink az érettségi feladatokra építik fel az órai munkát, ami azt jelenti, hogy a tanár vezetésével közösen megoldjátok az érettségi feladatokat, amire pedig nem jut idő azoknak is megkapjátok a megoldásait. Minden diák számára az esszéírás és a szóbeli tétel kidolgozása a legnehezebb. A tanár el fogja magyarázni, hogy milyen kulcselemekre van szükség egy esszé megírásához vagy egy szóbeli tétel kidolgozásához. Meg fogod érteni, hogyan kell térben és időben elhelyezned a feladatot (pl. tudnod kell, hogy Szolón Athénban volt Kr.e. 594-ben arkhón). Tudni fogod, hogyan kell használni a forrásokat (információt kell szerezni belőlük és ezekből az információkból következtetéseket kell tudnod levonni) és a tanár azt is el fogja magyarázni, hogyan kell a forrásokból kiszedett összefüggéséket a saját ismereteiddel (ezt hívják „eseményeket alakító tényezőknek”) kiegészítened. Így nem csak érteni fogod azt, amit tudni kell az érettségire, hanem könnyedén alkalmazni is fogod.

Tanáraink nem csak az órán segítik a felkészülésedet, hanem olyan tananyagot kapsz tőlük, ami sokkal könnyebbé teszik az otthoni és az iskolai tanulásodat is. Tananyagunk tartalmazza a kidolgozott írásbeli és szóbeli témaköröket valamint az eredeti érettségi feladatokat és azok megoldásait.

Egyébkén pedig olyan érdekes és izgalmas történelem órákon fogsz részt venni, ahol a tanár számára élmény a tanítás, a csoporttársaid pedig komolyan veszik a felkészülést. Magabiztosan fogsz nekivágni az érettséginek és még új barátaid is lesznek :-). A végeredmény: középszinten 90-100 %, míg emelt szinten 80-90 %-ot fogsz elérni.

Tematikánkat a hivatalos közép és emelt szintű írásbeli témakörök alapján készítettük el és ez alapján fogunk haladni az érettségi előkészítőn. Az írásbeli tematikát december elejétől (kb. ekkor adják ki) kiegészítjük az aktuális szóbeli témakörökkel.

 

Szeptember 16-ig (Debrecenben és Szegeden szeptember 18-ig)
7 ezer forint kedvezménnyel iratkozhatsz be!

 

 

A 2017. májustól megkövetelt témakörök

Ókor

Közép szint: A zsidó vallás fő jellemzői. Az athéni demokrácia működése a Kr. e. 5. században.  Julius Caesar egyeduralmi kísérlete. A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai.

Emelt szint: Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői. A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész). Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején. A kereszténység államvallássá válása.

Középkor

Közép szint: Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és konfliktusok. A középkori város és a céhes ipar. A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra.

Emelt szint: A Frank Birodalom történetének főbb állomásai. A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői. A rendi állam kialakulása és működése Angliában és Franciaországban. Az Oszmán Birodalom kialakulása és főbb jellemzői. Művelődés és írásbeliség a középkorban.

A középkori magyar állam

Közép szint: A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás. Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége. A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején. A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején. Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája.

Emelt szint:  A honfoglaló magyarság életmódja. Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején. Az Aranybulla. I. (Nagy) Lajos törvényei és az Anjou-kori társadalom. Zsigmond király külpolitikája.

Kora Újkor

Közép szint: A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői. A lutheri és kálvini reformáció. A katolikus megújulás. A barokk stílus jellemzői. Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában. A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján.

Emelt szint: A 16-17. századi gyarmatosítás és a világgazdaság kialakulása. A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában. Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században (harmincéves háború, spanyol örökösödési háború, osztrák örökösödési háború, hétéves háború). Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya.

Magyar Kora Újkor

Közép szint: A mohácsi vész és az ország három részre szakadása. A várháborúk (1541-1568). Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete. A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei. Demográfiai és etnikai változások a 18. században. Mária Terézia és II. József reformjai.

Emelt szint: A három országrész berendezkedése. Bethlen Gábor fejedelemsége. Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése Magyarországról. Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon.

Újkor

Közép szint: Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései. A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői. A szövetségi rendszerek kialakulása. Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar kezdetei.

Emelt szint: A napóleoni háborúk fordulópontjai. A nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi kongresszus nyomán. Az egységes Németország létrejötte és nagyhatalommá válása. Gyarmatok és gyarmattartók a 19. század közepétől az első világháborúig. Az ipari forradalmak társadalmi hatásai (demográfia, életmód, nők helyzete).

Magyar Újkor

Közép szint: A reformkor fő kérdései. Széchenyi és Kossuth reformprogramja. A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények. A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei. A kiegyezéshez vezető út. A kiegyezés tartalma és értékelése. Gazdasági változások a dualizmus korában. A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, sajátosságai. Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a modernizációban. Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában.

Emelt szint: A nemzeti eszme a reformkorban. A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése. A polgári állam kiépülése Magyarországon (közigazgatás, közegészségügy, iskolahálózat). Budapest világvárossá fejlődése. Társadalmi és életmódbeli változások a dualizmus korában. Egyenlőség és emancipáció.

A világháborúk kora

Közép szint: Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első világháborút lezáró békerendszer. A náci Németország legfőbb jellemzői. A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban. A II. világháború előzményei, kitörése és jellemzői. A holokauszt.

Emelt szint: Életmód és mindennapok a 20. század első felében. A világgazdasági válság és a New Deal. A második világháború főbb hadi és diplomáciai eseményei.

Magyarország története 1914-1945 között

Közép szint: A trianoni békediktátum és következményei. Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései. A magyar külpolitika a két világháború között.  politikai rendszer főbb jellemzői. Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések. Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években. Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés” Magyarországon. Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban. Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel. A holokauszt Magyarországon.

Emelt szint: Magyarország az első világháborúban. Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság. A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években. A klebelsbergi oktatás- és kultúrpolitika. Magyarország a náci birodalom árnyékában. A területi revízió lépései. Kállay Miklós miniszterelnöksége.

A jelenkor története

Közép szint: A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői. Az ENSZ létrejötte, működése. A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése; Németország újraegyesítése. Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése. A globális világgazdaság ellentmondásai.

Emelt szint: Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (berlini válság, Korea, Kuba, Vietnam). A gyarmati rendszer felbomlása Indiában. A Kínai Népköztársaság létrejötte. A közel-keleti helyzet összetevői, az izraeli állam. Az európai integráció főbb állomásai (bővülés és mélyülés). A tömegkultúra új jelenségei napjainkban.

Magyarország története 1945 után

Közép szint: Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a Rákosi-korban. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei; a megtorlás. A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok. A rendszerváltozás főbb eseményei. A piacgazdaságra való áttérés és következményei. A határon túli magyarság 1945-től.

Emelt szint: Magyarország szovjetizálása (1945-1949). A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései. A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki mozgalmak. A közjogi rendszer átalakítása (1990-2011). Demográfiai változások Magyarországon 1945-től.

Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek

Közép szint: A magyarországi romák története és helyzetének főbb jellemzői napjainkban. A szociális ellátórendszer fő elemei. Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása, az állampolgári jogok, kötelességek. A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány, köztársasági elnök, alkotmánybíróság, ombudsman, helyi önkormányzatok, az Alaptörvény). A választási rendszer fő elemei. A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, banki ügyletek). A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a munkaviszony megszűnése.

Emelt szint: Társadalmi rétegződés és társadalmi egyenlőtlenségek. Nemzetiségek Magyarországon. Az állam gazdasági szerepvállalása. A pénzpiac működése. A vállalkozási formák, a vállalkozás alapítása és működtetése.

 

 

Szeptember 16-ig (Debrecenben és Szegeden szeptember 18-ig)
7 ezer forint kedvezménnyel iratkozhatsz be!

Vélemények

 • Én emelt történelem érettségire lettem felkészítve, és mikor elkezdtem  töriből a tudásom 0 volt legalábbis így éreztem, aztán alkalomról alkalomra okosabbbnak éreztem magam töriből amit meg is szerettem és végül sikerült egy 70%os emelt töri érettségit összehozni, miközbe az elején félő volt, hogy egyáltalán megbukok-e. Véleményem szerint a tanrend menete hibátlan rövid idő alatt iszonyat mennyiségű tananyagot löknek a fejünkbe és a tanítási módszer az számomra csodálatos és hihetetlen. Végül sikeresen bekerültem ELTE jogi karára.

  K. Balázs töri

 • T. Tanár Úr, ígértem az utolsó töri órán, hogy megírom az eredményeket, ha tudom, na már tudom: 86% lett az írásbeli, és 56 pontos a szóbeli, így összesen 89% az érettségim. A szóbelin 3 részre szakadt Mo. Gazdaságát húztam, amiről egy csomót beszéltünk órán, nem tudom igazából mi nem tetszett nekik, mert minden lényeges dologra emlékeztem, ami a kidolgozott tételben benne volt. De ez iskolai viszonylatokban így is jó nagyon. Szóval viva la magister universitas! :) Mikula Bernadett

  Bernadett töri

 • Kedves Tanár úr! :) Örömmel tudatom, hogy az emelt töri írásbelim kereken 80% lett!!! :) Ebben nagyon nagy része van a Tanár úrnak és mindannak amit tetszett tanítani, illetve küldeni, úgyhogy nagyon köszönöm!!! :)))  Azt hiszem, nem hazudok, ha azt mondom, hogy még soha nem tanultam senkitől ennyit a történelemről és nem inspirált arra, hogy még többet meg tudjak róla, úgyhogy ezért is köszönettel tartozom! Mindig is szerettem a törit és ezzel is szeretnék majd foglalkozni a későbbiekben (igaz főleg ókorral) de ezektől a szerdai óráktól és a Tanár úrtól kaptam még valami pluszt, amit remélem, hogy kamatoztathatok majd. Remélem nem tart túl érzelgősnek, de szerettem volna azt is elmondani, hogy amennyi tudással a Tanár úr rendelkezik és ahogy azt át tudja adni, szerintem példaértékű, bár több ilyen tanár lenne! :) Nagyon szerettem az előkészítőre járni és hiányozni fognak a szerdai órák!

  Betti töri

 • Engem felvettek az ELTE jogi karára, az egyetlen helyre ahova jelentkeztem, szóval nekem sikeres volt a felvételi. Bár az érettségim nem sikerült valami jól, mégis úgy érzem hogy sokat segítettek nekem az órák, sikerült meglátnom azokat az összefüggéseket, amikre iskolai keretek között nem igazán volt lehetőség. Szóval ha az érettségi eredményemen nem is nagyon látszott (68%), én úgy érzem hogy nagyon hasznos volt az előkészítő, nem bántam meg hogy beiratkoztam, és ha még egyszer kéne választanom akkor is megtenném:)

  Sára töri

 • Engem szerencsére oda vettek fel ahova szerettem volna (BCE TK nemzetközi tanulmányok) és szerintem ebben sokat segített a Magister, a töri érettségim elég jó lett ahhoz képest hogy szerintem nagyon nehéz volt idén az írásbeli rész. A tanításhoz nem tudok mit mondani, mert szerintem hibátlan volt. Üdv, Nóri

  Nóri töri

 • Nekem nagyon sokat segített, hogy annyi forráselemzést csináltunk, illetve, hogy olyan sok hasznos tippet mondtál el, hogy mire kell figyelni, ha képet, vagy valamilyen régi szöveget kell elemezni, hogy milyen következtetéseket lehet levonni. Nagyon féltem a töri szóbelitől, de aztán jó tételt húztam (Kádár-korszak) és amikor megláttam a sok képet, forrást hozzá, elszálltak a félelmeim, és eszembe jutott minden, amit elmondtál órákon ezzel kapcsolatban, és úgy érzem, hogy a szóbelim ennél jobb nem is lehetett volna, mindent tudtam, minden forrást elemeztem, és teljesen jókedvűen, feldobva jöttem ki szóbeliről! Végül sajnos nem kaptam meg az 5-öst töriből, de engem ez már nem is érdekel, mert tudom hogy a maximumot nyújtottam szóbelin illetve írásbelin is, illetve felvettek arra a helyre amit elsőnek jelöltem meg (BGF turizmus vendéglátás). Örülök hogy a Magisternél a te csoportodba kerültem, mert mindig érdekes órákat tartottál, és ez idő alatt többet tanultam meg töriből, mint az iskolában 4 év alatt, illetve úgy érzem hogy az írásbelinél és a szóbelinél is nagyon-nagyon hasznosak voltak a tippjeid, tanácsaid, meg úgy összességében az óráid :) Köszönettel: Szandra

  Szandra töri

 • Rengeteget segített az előkészítő,amit tartottál nekünk. (...) Rettegtem az érettségitől, de veled nagyon jól rendszereztünk mindent, és végre megértettem, hogy mi miért volt. Nagyon sokat segített az a sok anyag, amit küldtél emailben és adtál az órákon, és tetszett az időegyenesed is, na meg az is, hogy pörgős órákat tartottál:) Szóval örülök, hogy jelentkeztem hozzátok, és hogy a te csoportodba kerültem. Sok sikert kívánok a továbbiakban:) Üdv: Ivett

  Ivett töri

 • Az előkészítőnek hála sikerült egy 100%-os szóbelit összehozni emelt törin, ezért hálás is vagyok :D Továbbá sikerült bejutni az ELTE nemzetközi tanulmányokra amit első helyre jelöltem. Szerintem nagyon nem kell semmin változtatnod, ami a tanítási módszeredet illeti :) Köszönöm még egyszer.

  Richárd töri

 • Én nagyon elégedett voltam az óráiddal, nem túlzás, ha azt mondom, hogy az egyik legjobb töritanár tanított, szóval szeretnék megköszönni mindent :) és mindenkinek ajánlom a MAGISTERT, mert megéri. Sosem voltam 5-ös töriből, és a jegyzetek segítségével, amit az óráidon írtam, simán meglett az 5-ös töri érettségi :) Imádtam, hogy szeretsz tanítani, és teljes átéléssel csinálod :) Még egyszer köszönök mindent :))) Judit

  Judit töri

 • Kedves Tanár úr! Nekem nagyon sokat segített már tavaly is az angol felkészítő tanfolyama a magisternek és idén a töri is, jó légkör alakult ki, megismerkedtem új emberekkel, akiket szintén érdekel a történelem, az órákon is sok újat tanultam és nekem például a kis "szinesek", történetek, meg ahogyan a Tanár úr magyarázta megkönnyítette a tanulást, otthon már csak át kellett néznem a jegyzeteim és fel tudtam eleveníteni a Tanár úr szavait. A segédanyagok is nagyon sokat segítettek a tanulásban, a vázlatok, amiket mindig megkaptunk emailen, én ha lehetne még szívesen beülnék a Tanár úr óráira. Engem a BGF turizmus vendéglátás szakra vettek fel, ezt jelöltem meg elsőnek, így nagyon örültem, hogy sikerült bekerülnöm. További szép napot! Dóri

  Dóri töri

 • Most, hogy így túl vagyunk az érettségin, gondoltam megírom a tapasztalataimat, véleményemet, eredményeimet!:) Az emelt töri írásbelim 75 pont lett a 90ből (83%), a szóbelim pedig 52 a 60ból, így 84% lett a vége. Nagyon nagyon örültem, mert nem számítottam ilyen eredményre! Az órákat kezdettől fogva nagyon élveztem, jó volt látni, hogy mennyire érdekel a töri és milyen érdekesen mondod el. Hasznos volt, hogy mindennek az okát, célját feltártad, nem csak lógtak a levegőben a dolgok, plusz a néhány személyes, könyvekben nem publikált info is érdekes volt. A szóbeli tételeknél ​viszont csalódás ​ért.  ​ Volt néhány nagyon hiányos, vagy túlságosan részletezett. Talán a későbbiekben célszerűbb lenne segédletnek hívni, nem pedig kidolgozott tételeknek. Összességében nagyon élveztem az óráidat, hasznosak voltak. Szerintem jól tanítasz, a negatív dolgokat nem bántásként írtam, csak így még jobb lehetsz :) :)

  K. Mercédesz töri

 • Számomra az Ön történelem előkészítője rendkívűl izgalmas és érdekes volt. Több oldalról is megvilágítottunk egy adott témakört, mely nagy mértékben segítette a tanulást. Ha kellett, többször is elmagyarázta nekünk az anyagot a Tanár Úr, így mindkenki megértette azt. Nagyon tetszett az, hogy mai példákkal szemléltetett egy bizonyos témát (számomra a legjobban az tetszett, mikor egy tehetős társadalmi osztály elszegényedéséről beszéltünk. Tanár Úr ezt az Audik számával szemléltette). Azt gondolom, hogy nem volt olyan, ami hiányzott volna az érettségire való felkészítésből. Ha egy kérdés vetődött volna fel (akár az órákon kívűl is), Tanár Úr mindig segített. Köszönök mindent!

  S. Martin töri

 • Jó napot! Nagyon köszönöm a felkészítést nagyon sokat jelentett nekem. Én törire jártam és nagyon jó volt ! Az egyetlen amiből kicsit többet vártam volna az esszék többszöri gyakorlása. Köszönök szépen mindent, a tanárom nagyon ügyesen tanít.

  H. Léda töri

 • Tisztelt Tanár Úr, Én nagyon sok hasznát vettem a felkészítő óráknak, esszéknél és a szóbelinél is eszembe jutottak a logikusan végig vezetett gondolatmenetek az adott témával kapcsolatban, így nem hagytam ki semmi fontos tényezőt. Tehát nekem ezek az ok-okozati összefüggések segítettek a legtöbbet. Amin változtatnék az az lenne, hogy voltak témák amikről többször is részletesen beszéltünk, így sok idő elment ( persze ez a mi hibánk is, hogy nem szólunk, csak nem lehet tudni hogy kinek mi az új). És köszönöm a sok segédanyagot, és a kidolgozott tételeket, nagyon sokat segítettek, mert logikusan voltak megszerkeztve. (70% lett a törim, úgy hogy a szóbelin 60/35 pontot kaptam, pedig részletesen elmondtam és ki is töltöttem az időt. De ennek ellenére is sikeres lett a felvételim. Még egyszer köszönöm a felkészítést!

  D. Bálint töri

 • Tisztelt Magister Universitas! Az érettségire való felkészítés során szinte mindennel tökéletesen elégedett voltam! A tanfolyamra való jelentkezés és tájékoztatás pont olyan volt, amilyennek lennie kell! Az előadások színvonala és hangulata annyira jó volt, hogy sokszor meg is feledkeztem arról, hogy "órán" vagyok. Az, hogy kidolgozott feladatsorokat és tételeket is kaptunk óriási segítségnek bizonyult, azonban néhány tétel tartalmazhatott volna kicsit több információt is. Persze ez nem egy súlyos probléma, mivel az előzetes tudás, valamint utánaolvasás könnyen áthidalta ezt a kis apróságot. Végezetül pedig szeretném megköszönni azt a sok segítséget, amit Önöktől kaptam a sikeres emelt szintű történelem érettségihez, melynek köszönhetően felvételt nyertem arra az egyetemre, ahová első helyen jelentkeztem!

  L. Máté töri

 • Emelt töri felkészítésre jártam, s számomra az jelentette a legnagyobb segítséget, hogy a kurzus során rendszerbe szedtük az iskolában tanultakat. Ennek eredményeképp 94 %-osra sikerült az emelt töri érettségim!:-)

  Sz. Nóra töri